Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

SpaceX Airdrop

01/01/2023 2:38 pm UTC

Phần thưởng

🏆 First 1-10 — 1,500 $SX Tokens

🏆 First 11-30 — 1,000 $SX Tokens

👨‍👩‍👧‍👦 Random 3,200 — 100 $SX tokens

Thời hạn

End in January 12, 2023

Hướng dẫn

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

🔔 Follow https://twitter.com/SpaceXmitter

🔔 Like, RT & Tag 3 Friends

🔔 Hoàn thành các bước tại Airdrop page

Thông tin dự án

http://SpaceX.date

https://twitter.com/SpaceXmitter