Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Phoenix Airdrop

28/12/2022 6:37 pm UTC

Phần thưởng

1st 🥇 – 01 prize – 1 ETH

2nd 🥈 – 02 prizes – 1 BNB

3rd 🥉 – 30 prizes – 1 AVAX

4th 🎁 – 100 prizes – 5 USDT

Thời hạn

Ended

Hướng dẫn tham gia

🔔 Follow Coin5x Telegram

🔔 Follow Coin5x Twitter

🔔 Visit and complete the tasks on Airdrop Page

Thông tin dự án

Phoenix Airdrop

https://t.me/sgg_en

https://samuraiguild.io

https://twitter.com/SamuraiGG_EN