Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

NFTb & Spark Era Airdrop

02/01/2023 2:36 am UTC

Phần thưởng

🎁 15 x 10 USD each & 10 x 1 Spaceship NFT each

Thời hạn

🗓️ Kết thúc: 13 January 2023

🏆 Công bố ngườ i thắng: 15 January 2023

Tham gia

✅Theo dõi Coin5x Telegram

✅Theo dõi Coin5x Twitter

🔔 Download và chơi Spark Er, đánh giá game!

Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Firework.SparkEra&referrer=utm_source%3DNFTb%26utm_medium%3Dvedio%26utm_campaign%3Dopenbeta%26utm_content%3Dship

Apple – https://apps.apple.com/app/apple-store/id6443581863?pt=125599682&ct=NFTb&mt=8

🔔 Giới thiệu bạn bè. Hướng dẫn giới thiệu: https://fireworkgames.medium.com/invite-play-with-your-friends-in-this-space-era-56d8fa6d9c8d

Nhập địa chỉ ví của bạn trong game

🔔 Hoàn thành các bước tại trang Airdrop

NFTb & Spark Era Airdrop