Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Crypto Tech DAO Airdrop

02/01/2023 03:53 UTC

Phần thưởng

🎁 730,000 $FLM Tokens

👬 Top 15 người giới thiệu <–> 2,000 $FLM Tokens

👬 Ngẫu nhiên 3500 người <–> 200 $FLM Tokens

Thời hạn

Kết thúc 10/1/2023

Tham gia

✅Theo dõi Coin5x Telegram

✅Theo dõi Coin5x Twitter

🔔 Hoàn thành các bước tại trang Airdrop

Crypto Tech DAO Airdrop